RODO W NASZYM PRZEDSZKOLU

W ZAKŁADCE PREZENTUJEMY PAŃSTWU KLAUZULE RODO OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ PLACÓWCE.


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini,
Osiedle Gaj 32 32-541 Trzebinia, telefon: 32 711 86 66
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na ośrodek przez przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini,
Osiedle Gaj 32 32-541 Trzebinia, telefon: 32 711 86 66
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych.
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na ośrodek przez przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.Klauzula informacyjna - pracownicy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini,
Osiedle Gaj 32 32-541 Trzebinia, telefon: 32 711 86 66
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, bezpieczeństwo i organizacja pracy, kształcenie, organizacja wyjazdów służbowych:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a jako zgody na publikację wizerunku,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na ośrodek przez przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania stosunku pracy.


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini,
Osiedle Gaj 32 32-541 Trzebinia, telefon: 32 711 86 66
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan złożyła dokumenty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przetwarzania danych kontaktowych dla potrzeb aktualnych
i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na ośrodek przez przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w celu nawiązania stosunku pracy.


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini,
Osiedle Gaj 32 32-541 Trzebinia, telefon: 32 711 86 66
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na ośrodek przez przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.


Przedszkolowo.pl logo