Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w przedszkolu

Trudno nie docenić doniosłej roli przedszkola w wychowaniu i edukacji dziecka od trzeciego do szóstego roku życia. Obecnie podstawowe zadania przedszkola sprowadzają się przede wszystkim do zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Uznania jego potrzeb i możliwości, potęgując jego zdolności i zainteresowania, akceptację własnego „ja” w kontaktach
społecznych – w środowisku w którym żyje.

baner%20radio(1)

Z jednej strony znaczy to, że zadaniem przedszkola jest wykrywanie maksymalnych możliwości rozwoju psychicznego dziecka i liczenie się z jego zdolnościami, z drugiej zaś strony organizowanie mu takich warunków działania, aby te potencjalne możliwości mogły się rozwijać i w pełni realizować. Jednak tak doniośle określone zadania muszą być bliskie rodzicom, bo to oni mają dominujący wpływ na edukację i wychowanie dziecka.

Rolą przedszkola jest natomiast wspieranie i wspomaganie ich zabiegów. Rodzina stanowi pierwsze i najważniejsze ogniwo wychowujące i ma nie tylko wskazać jakie są jej oczekiwania, w jaką tradycyjnie rozumianą wiedzę i umiejętności nauczyciel przedszkola ma wyposażyć dziecko, lecz ma aktywnie uczestniczyć w jego zabiegach. Tylko dzięki systematycznej, przemyślanej współpracy rodziców z nauczycielem, wychowawcą przedszkola można trafnie ocenić osiągnięcia przedszkolaka. Poprawnie ukierunkować
i prowadzić pracę z nim, diagnozować jego osiągnięcia i planować dalsze działania edukacyjno- wychowawcze, adekwatne do jego zdolności i zainteresowań. Rozwijać je
i potęgować.

Bardzo wiele zależy od otoczenia w którym dziecko się rozwija. Jeśli dziecięca aktywność zostanie prze środowisko uznana za cechę pozytywną, możliwe jest, że dziecko nauczy się ukierunkować swoją energię w pożyteczny sposób. Jeśli z kolei określimy ruchliwe dziecko jako zbyt aktywne i niegrzeczne, to w efekcie stanie się ono coraz bardziej destrukcyjne. W okresie przedszkolnym wpływy rodziców, nauczycieli, rodzeństwa
i kolegów są szczególnie silne. Postawy i opinie środowiska mają wpływ na kształtowanie się osobowości. Wówczas, szybka i kompetentna pomoc przedszkola, we współpracy
z domem rodzinnym jest niejednokrotnie nieodzowna. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodziców i dyrektora przedszkola o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno –pedagogiczną. Udzielana jest ona każdemu dziecku,
a sygnałem dla nauczyciela przedszkola o jej potrzebie są nie tylko trudności edukacyjne
i rozwojowe przedszkolaka, lecz również przejawiane przez niego zdolności.

Dziecko w wieku przedszkolnym jest otwarte na to co „nowe” lecz to nauczyciel musi dokonać za niego wyboru, ukierunkować jego zainteresowania, dostrzec jego predyspozycje i zdolności, aby ustrzec od porażki i zadbać o jego dobro. Dla przedszkolaka bowiem nauczyciel jest tym, co wszystko wie i wszystko może, liczy się z jego zdaniem
i opinią. Dziecko zdolne, posiadające możliwości, musi doświadczać zamiłowania, któremu towarzyszy entuzjazm i chęć tworzenia. Dzięki temu rozbudowuje pozytywny obraz swojej osoby. Efektem działań przedszkolnego koła wolontariatu, koła teatralnego
i tanecznego jest towarzyszenie dziecku w realizacji jego pragnień i pomysłów, uczenie twórczego działania, ustabilizowanie poczucia własnej wartości. Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, przyznany naszemu przedszkolu od roku 2011, jest wyrażeniem pozytywnej opinii przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o konieczności spostrzegania
i pielęgnowania zdolności oraz talentów już w przedszkolu i jest niezwykle ważnym zadaniem polskiego systemu edukacji.

Od 1 września 2011 roku organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu inicjowane są i wykonywane przez wychowawców grup, koordynowane przez dyrektora we współpracy z rodzicami oraz,
w zależności od potrzeb, z specjalistami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wychowawcy grup przedszkolnych mają obowiązek obserwacji swoich podopiecznych pod kątem ich indywidualnych potrzeb w celu jak najszybszej organizacji potrzebującym wsparcia. Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym dzieckiem umożliwia trafne opracowanie spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych czy terapeutycznych . Wychowawcy wraz ze specjalistami tworzą zespół , dokonują analizy poziomu wiadomości, umiejętności, określenia trudności. Następnie planują indywidualną ścieżkę edukacyjną uwzględniając zarówno potrzeby zdiagnozowane w przedszkolu jak również opinie wydane przez specjalistów i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Dostosowują formy pomocy i wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, pamiętając o ustaleniu działań o znaczeniu priorytetowym wobec danego dziecka.

Będąc dyrektorem przedszkola na bieżąco otrzymuję informacje o pracy i działaniach zespołów, którą przekazuję rodzicom oraz niejednokrotnie inicjuję udzielanie wsparcia
i pomocy dzieciom. Nie jest możliwe wskazać wszystkie specjalne potrzeby indywidualne przedszkolaka, gdyż wynikają one zarówno z zaniedbań środowiskowych jak
i zdrowotnych, ale można i należy szybko je zdiagnozować, aby zapewnić każdemu dziecku efektywną pomoc. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do rozwijania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów wymaga systematycznych działań nauczycieli przedszkola we współpracy z rodzicami. Dlatego autorskie programy realizowane przez przedszkole uwzględniają indywidualne predyspozycje dzieci, ich możliwości, potrzeby i zainteresowania. I są zgodnie z oczekiwaniami ich rodziców.
Przedszkolowo.pl logo